Onze school

Het pedagogische en didactische klimaat

Op de Martin Luther Kingschool zetten wij in op een helder en consequent pedagogisch en didactisch klimaat. De rollen en de verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen – kinderen, ouders en teamleden – zijn duidelijk van elkaar onderscheiden, waardoor een rustig, veilig en daarmee productief schoolklimaat is ontstaan.

Positive Behavior Support

Wij hebben een aantal jaar gelden de pedagogische methode PBS (Positive Behavior Support) ingevoerd. In de loop van de tijd blijven onze teamleden ten alle tijde bijgeschoold en zorgen we er voor dat nieuwe leerkrachten, die ons team komen versterken, vanaf de eerste werkdag kunnen werken met PBS.

Op de Martin Luther Kingschool ligt veel nadruk op vakdidactisch handelen. Onze leerkrachten geven op verschillende niveaus les, waarbij gebruik gemaakt wordt van toepasselijke elementen ut de methodiek ‘Teach Like a Champion’.

De doorgaande lijn van peuters naar kleuters

Aan de school is een VVE-voorziening (Voor- en Vroegschoolse Educatie) verbonden, waardoor er een doorgaande lijn is van voor-, en vroeg schoolonderwijs naar het kleuterbouwonderwijs. In samenwerking met de collega’s van de voorschool/peuterspeelzaal ‘De Woelwatertjes’ zijn er afspraken gemaakt over periodieke samenwerking binnen thema’s.

De intern begeleider heeft een belangrijke taak in de vroeg-signalering van de onderwijsbehoefte van peuters die de overstap maken naar de basisschool. Er vindt ook altijd een intakegesprek met de ouders, het kind en de directie plaats, vóórdat de leerling gaat starten in groep 1.Tevens is er veel aandacht voor de doorgaande lijn van de kleuterbouw (groep 1 en 2) naar de onderbouw (groep 3). Onze kleuterbouwleerkrachten hebben een sterke onderwijsvisie over kleuteronderwijs.

Leerlingen eigenaar leerproces en de resultaten

In schooljaar 2019-2020 is de school overgestapt naar een nieuwe wijze van leerlingen volgen: formatief in plaats van summatief. De vordering van onze leerlingen worden bijgehouden op de doorgaande lijn naar 1F/2F/1S. Om dit goed te kunnen doen, zijn we overgestapt op LOVS IEP (Leerling Onderwijs Volg Systeem Inzich Eigen Profiel). De eindtoets werd al afgenomen middels de IEP, vanaf januari 2020 ook de M- en de E-toetsen. (M = Middentoets en E = Eindtoets, gedurende het schooljaar)

Zoals de naam van dit leerlingvolgsysteem al doet vermoeden, is het doel leerlingen inzicht te geven in waar zij staan in hun leerproces naar de functioneringsniveaus die nodig zijn om te kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs dat bij ze past.

Een kind bestaat niet alleen uit een brein, daarom worden “Hart en Handen” ook gemeten: een toets die leerlingen invullen waardoor hun sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede hun gevoel van veiligheid worden gemeten. Om het beeld compleet te maken, zal vanaf volgend schooljaar het kindportfolio worden geïntroduceerd. Dit portfolio wordt in de loop van het schooljaar door het kind zelf gevuld.

Team

Ons team is gedifferentieerd in leeftijd en ervaring. De leerkrachten en ondersteuners werken graag en nauw samen; er heerst een prettige werksfeer. Het team bestaat uit zeer competente leerkrachten, IB-ers en ondersteuners. Een professionele schoolcultuur is gestoeld op autonomie, eigenaarschap en streven naar ieders welbevinden. Daaraan wordt veel aandacht besteed. Wij werken graag samen met de volgende gemeenschappelijke waarden: optimisme, harmonie, humor, collegialiteit, respect en autonomie. Dat is terug te zien in de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven.

 

Onze partners

In gebouw Plein Oost zijn OpStoom als buitenschoolse opvang en Voorschool De Woelwatertjes gevestigd. 

OpStoom is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur. Op Stoom biedt inspirerende opvang met een zeer divers aanbod. Er worden veel activiteiten gedaan op het gebied van kunst, koken, natuur, toneel en muziek. De bso op de Martin Luther King en de Hildebrand heeft een team van vaste pedagogisch medewerkers.

Peuterspeelzaal De Woelwatertjes van HERO is verbonden aan de Martin Luther Kingschool. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De omgang met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van.

 

Wilt u een rondleiding door de school aanvragen?

Meld u aan voor een kennismaking!