Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschap?

Medezeggenschap betekent dat personeel en ouders inspraak hebben op schoolzaken. Het komt erop neer dat de schoolleiding niet alleen alle beslissingen neemt, maar dat ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel meepraten en meedenken. Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs is bij wet geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In het primair onderwijs maken personeelsleden en ouders deel uit van de zogeheten medezeggenschapsraad (MR). Deze raad wordt gekozen door alle aan de school verbonden personeelsleden en ouders.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

In het gebouw van Plein Oost zitten twee scholen; de Hildebrandschool en de Martin Luther Kingschool. Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Omdat veel onderwerpen beide scholen aangaan en om een degelijk medezeggenschapsorgaan te zijn, waarbij de MR leden elkaar kunnen aanvullen is er voor gekozen de vergaderingen gezamenlijk het houden. De medezeggenschapsraad bestaat bij iedere school uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

MR Hildebrand
Personeelsgeleding Oudergeleding
 • Maarten Buijsman (secretaris)
 • vacature
 • Wanda van der Woude (voorzitter MR Hildebrand)
 • Jelle Vastert
MR Martin Luther Kingschool
Personeelsgeleding Oudergeleding
 • Francis Vermeulen
 • Melek Orhan
 • Lianne Bouma
 • Najat Fagrouch

Waar houdt de medezeggenschapsraad zich mee bezig?

Meebeslissen over beleid is natuurlijk een breed begrip. Meer specifiek kunnen onder andere de volgende onderwerpen genoemd worden

 • de begroting: de MR kijkt over de schouder van de directeur mee naar hoe zij met zijn financiën omgaat
 • het formatieplan: hoe het personeel wordt ingezet, welke groepsgrootten daaruit voortvloeien
 • de wijze van omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen
 • veiligheid en gezondheid
 • en alle overige zaken die de school betreffen

Een onderwerp komt pas op de agenda als het van algemeen belang is. Individuele of persoonlijke problemen horen niet in de MR thuis. Daarnaast moet het schoolbestuur als deze van plan is een andere koers te gaan varen, dit voorleggen aan de MR. Wettelijk is vastgesteld dat voor bepaalde beleidsplannen de instemming van MR nodig is. In andere gevallen is de directeur of het bestuur (het bevoegd gezag) verplicht om advies aan de MR te vragen. De MR adviseert dan om bepaalde weg wel, niet of op en bepaalde wijze te behandelen.

De MR is geen klachtenbureau

Het is belangrijk om te weten dat de MR de belangen van leerlingen, ouders en personeel behartigd. Het is geen bureau voor individuele klachten. De MR gaat er van uit dat u in geval van klachten of problemen eerst contact opneemt met de groepsleerkracht. Het volgende aanspreekpunt is de directeur. Pas als u met de uitkomsten van deze weg nog steeds niet te tevreden bent, kunt u de MR-leden verzoeken uw “zaak” in behandeling te nemen. Indien het onderwerp voor behandeling in aanmerking komt – dus van algemeen belang is – komt het op de agenda van de MR en zullen de resultaten ervan naar u worden teruggekoppeld.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit houdt in, dat ouders en personeelsleden die niet zitting hebben in de MR, de vergaderingen van de MR als toehoorder kunnen bijwonen. De MR kan verzoeken bepaalde onderwerpen zonder toehoorders te bespreken.

De vergaderingen van de MR zijn voor het schooljaar 2023/2024 op de volgende dagen van 19:30 uur tot 21:00 uur.

 • 13 september 2023
 • 8 november 2023
 • 17 januari 2024
 • 6 maart 2024
 • 17 april
 • 29 mei
 • 3 juli

Contact met de medezeggenschapsraad

Voor vragen en opmerkingen, kunt u mailen naar mr.plein-oost@spaarnesant.nl