Medezeggenschapsraad en ouderraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit 10 leden: 3 ouders van de ML King- en 2 ouders van Hildebrandschool; 3 leerkrachten van de Martin Luther Kingschool en 2 leerkrachten van de Hildebrandschool. In de statuten staat precies aangegeven op welke gebieden de geledingen apart of de raad als geheel advies- of instemmingsrecht hebben. De vergaderingen zijn in principe openbaar; u kunt als toehoorder aanwezig zijn. Alleen in bijzondere gevallen belegt men een besloten vergadering.

De medezeggenschapsraadsvergaderingen worden op school gehouden en de notulen zijn ter inzage. De MR- leden van de Martin Luther Kingschool en de Hildebrandschool hebben afgesproken gezamenlijk te vergaderen. 

De ouderraad heeft tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te verstevigen. De leden van de OR helpen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks worden er werkgroepen samengesteld uit ouders en leerkrachten. Deze groepen organiseren en bereiden allerlei activiteiten voor: Sinterklaas, Kerst, sportdag, Paasontbijt, eindejaarsfeest, schoolreis, etc. De school heeft altijd enthousiaste ouders nodig. Mocht u ons willen helpen, neem dan contact op met iemand van de OR.

Voor contact kunt u een mail sturen naar: mr@martinlutherkingschool.nl